Diamond Counter
ไดมอนด์ เคาน์เตอร์ ,
Diamond Counter
Produced from certified TIS standard lightweight concrete, the Inside is reinforced with a rust coating on the steel which is well resistant, suitable for use in a Thai styled kitchen.
คุณสมบัติพิเศษ
  • ได้คุณภาพมาตรฐาน : ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาตามมาตรฐาน มอก. ภายในเสริมด้วยเหล็กชุบกันสนิมเพื่อการรับแรงที่ดี เหมาะสำหับการใช้งานครัวแบบไทย
  • ใช้งานได้หลากหลาย : สามารถใช้ได้กับเคาน์เตอร์ครัวหลายรูปแบบ, เคาน์เตอร์ห้องน้ำ รวมไปถึงเคาน์เตอร์ตกแต่งอื่นๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีความคงทนแข็งแรง
  • น้ำหนักเบาและงานเสร็จเร็ว : เพราะเป็นชิ้นส่วนสำเร็จมาจากโรงงานและเนื้อวัสดุเป็นคอนกรีตมวลเบา จึงสามารถประกอบและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  • การติดตั้งง่าย : ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ผู้ใช้งานหรือเจ้าของบ้านสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง
  • ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง : ไม่จำเป็นต้องใช้ช่างติดตั้งเฉพาะทาง ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ควบคึมเวลาและค่าใช้จ่ายในส่วนของเคาน์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ